Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (PDF)

92,82 

Opis

W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci.Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania.Zmiany te dotyczą m.in.:•zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,•obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,•ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,•zakresu krajowej oceny ryzyka,•czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne,•rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy,•prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,•udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,•współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE,•działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,•zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).Publikacja uwzględnia ponadto zmiany, które:•wprowadziły możliwość elektronicznego doręczenia instytucji obowiązanej protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego,•dodały notariuszy prowadzących rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych do katalogu instytucji obowiązanych,•dodały proste spółki akcyjne do katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych,•przyznały dodatkowe uprawnienia prokuratorowi związane ze wstrzymywaniem transakcji lub blokadą rachunku.Opracowanie zawiera dodatkowo praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Są to:•wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym, •wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,•wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,•wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,•wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji,•wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,•wzór formularza identyfikacyjnego instytucji obowiązanej.Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), uwzględniający najnowsze zmiany, które weszły w życie w 2022 r.

warunki cif, 2 sektor gospodarki, obostrzenia holandia, czeskie znaki drogowe, lg chem poland, dieta zagraniczna 2022, jak sprawdzić status zwrotu podatku, umowa zlecenie do 26 roku życia nie student, z jakim kodem zgłosić członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego, jak zostać bhp owcem, czy jutro jest święto, chorwacja aktualnie

yyyyy