Pozycja prawna wierzyciela w egzekwowaniu obowiązków administracyjnoprawnych

57,67 

Opis

Książka określa status prawny wierzyciela publicznoprawnego w aspekcie dochodzenia realizacji obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym. Jest to pierwsza polska publikacja książkowa poświęcona temu tematowi. Waga podejmowanej problematyki jest tym bardziej istotna, że wyniki jej analizy mogą rodzić skutki natury praktycznej, w tym fiskalnej, dotyczące chociażby istnienia obowiązku uiszczania różnego rodzaju opłat publicznoprawnych (sądowych, skarbowych, ewidencyjnych) po stronie wierzyciela. Wyniki pracy badawczej zaprezentowane i dogłębnie omówione w tej publikacji będą mogły zostać wykorzystane na szeroką skalę w prowadzonych aktualnie wszelkich postępowaniach z udziałem wierzyciela publicznoprawnego, w których dochodzi on wykonania obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym, a także jako materiał przy sporządzaniu opinii prawnych. Również podmioty pełniące funkcję wierzyciela publicznoprawnego, będącego zazwyczaj organem administracji publicznej, uzyskają z tej książki wyczerpującą wiedzę o przysługujących im uprawnieniach oraz ciążących na nich obowiązkach. Książka skierowana jest do podmiotów pełniących funkcję wierzyciela publicznoprawnego, sędziów, radców prawnych, adwokatów i pracowników administracji publicznej. Spis treści:Wykaz skrótówWstępRozdział I. Ogólna charakterystyka i kategoryzacja pozycji prawnej wierzyciela1. Pojęcie wierzyciela, wierzyciela publicznoprawnego i prywatnoprawnego, wierzyciela publicznego i prywatnego1.1. Pojęcie wierzyciela w systemie prawa publicznego i prywatnego1.2. Pojęcie wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym2. Kategorie wierzycieli publicznoprawnych2.1. Kategoryzacja wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym w administracji2.1.1. Organ administracji publicznej2.1.2. Instytucja 2.1.3. Podmiot prawa prywatnego2.1.4. Państwo członkowskie UE i państwo trzecie2.2. Kategoryzacja wierzycieli w egzekucji administracyjnej z nieruchomości2.2.1. Wierzyciel egzekwujący2.2.2. Wierzyciel finansujący2.2.3. Wierzyciel hipoteczny oraz wierzyciele prywatnoprawni2.3. Inni uczestnicy administracyjnego postępowania egzekucyjnego o roli podobnej do roli wierzyciela publicznoprawnego3. Wierzyciel publicznoprawny a wierzyciel prywatnoprawny3.1. Wierzyciel publicznoprawny a wierzyciel publiczny będący wierzycielem prywatnoprawnym3.2. Udział wierzycieli prywatnoprawnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym3.3. Udział wierzyciela publicznoprawnego w sądowym postępowaniu egzekucyjnymRozdział II. Kształtowanie pozycji prawnej wierzyciela w polskim porządku prawnym 1. Wierzyciel w okresie do dnia 23 kwietnia 1928 r.2. Wierzyciel w okresie od 24 kwietnia 1928 r. do 31grudnia 1966 r.3. Wierzyciel pod rządem ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Rozdział III. Wymiar aksjologiczny pozycji prawnej wierzyciela1. Wierzyciel publicznoprawny w świetle idei i wartości prawnych 2. Wierzyciel publicznoprawny w kontekście międzynarodowych i konstytucyjnych standardów praw i wolności człowieka i obywatela3. Wierzyciel publicznoprawny w kontekście zasad prawa3.1. Stosowanie uniwersalnych zasad prawa przez wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym3.2. Wierzyciel w kontekście zasad postępowania egzekucyjnego w administracji3.3. Wierzyciel w kontekście zasad ogólnego postępowania administracyjnego Rozdział IV. Podmiotowość prawna wierzyciela1. Uwagi ogólne o podmiotowości prawnej wierzyciela2. Wierzyciel jako podmiot stosunku administracyjnoprawnego i sytuacji administracyjnoprawnej3. Wierzyciel jako podmiot administracyjnego postępowania egzekucyjnego4. Charakterystyka podmiotowości wierzyciela jako źródła jego zakresu działania4.1. Zakres działania wierzyciela4.2. Zakres działania wierzyciela odpowiadający w swej treści obowiązkom 4.3. Zakres działania wierzyciela odpowiadający w swej treści uprawnieniom 4.4. Powiązanie zakresu działania wierzyciela z jego odpowiedzialnościąRozdział V. Obowiązek administracyjnoprawny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym1. Pojęcie obowiązku administracyjnoprawnego 2. Obowiązek administracyjnoprawny jako przedmiot egzekucji administracyjnej3. Rodzaje obowiązków administracyjnoprawnych podlegających egzekucji administracyjnej3.1. Kategoryzacja obowiązków ze względu na przedmiot 3.1.1. Obowiązki publicznoprawne o charakterze stricte administracyjnoprawnym 3.1.1.1. Obowiązki prawnobudowlane 3.1.1.2. Obowiązki z zakresu edukacji3.1.1.3. Obowiązki z zakresu ochrony zdrowia 3.1.1.4. Inne obowiązki publicznoprawne o charakterze stricte administracyjnoprawnym 3.1.2. Obowiązki o charakterze innym niż administracyjnoprawny3.1.2.1. Obowiązki o charakterze podatkowym i finansowym 3.1.2.2. Obowiązki z zakresu prawa pracy3.1.2.3. Obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych3.1.2.4. Obowiązki o charakterze karnoprawnym3.1.2.5. Obowiązki o charakterze cywilnoprawnym 3.2. Kategoryzacja obowiązków ze względu na ich rodzaj 3.2.1. Obowiązki pieniężn3.2.1.1. Administracyjne sankcje pieniężne 3.2.1.2. Opłaty administracyjne 3.2.1.3. Koszty postępowania3.2.1.4. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń 3.2.2. Obowiązki o charakterze niepieniężnym3.2.2.1. Obowiązki polegające na działaniu i zaniechaniu 3.2.2.2. Obowiązki o charakterze osobistym i nieosobistym3.2.2.3. Obowiązki o charakterze natychmiastowym i nienatychmiastowym3.2.2.4. Wybrane przypadki obowiązków o charakterze niepieniężnym3.3. Kategoryzacja obowiązków administracyjnoprawnych ze względu na ich źródło 3.3.1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa3.3.2. Obowiązki wynikające z konstytutywnych rozstrzygnięć 3.3.3. Obowiązki wynikające z konsensualnych form działania administracji publicznej 4. Byt prawny obowiązku administracyjnoprawnego 4.1. Powstanie obowiązku administracyjnoprawnego 4.2. Wstrzymanie wykonalności obowiązku administracyjnoprawnego4.3. Wygaśnięcie obowiązku RozdziaŁ VI. Wartościowanie pozycji prawnej wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym 1. Pojęcie wartościowania pozycji prawnej 2. Sposoby wartościowania pozycji prawnej 3. Wyznaczniki stopniowania pozycji prawnej 4. Modele gradacji pozycji prawnej5. Pozycja prawna wierzyciela na poszczególnych etapach administracyjnego postępowania egzekucyjnego 5.1. Pozycja prawna wierzyciela przed zastosowaniem egzekucji administracyjnej 5.2. Pozycja prawna wierzyciela w fazie stosowania egzekucji administracyjnej 5.3. Pozycja prawna wierzyciela po zakończeniu stosowania egzekucji administracyjnej 6. Wartościowanie pozycji prawnej wierzyciela względem pozostałych uczestników administracyjnego postępowania egzekucyjnego6.1. Uprzywilejowana pozycja prawna wierzyciela6.2. Równorzędna pozycja prawna wierzyciela6.3. Podporządkowana pozycja prawna wierzyciela 7. Powiązanie rodzaju, przedmiotu i źródła obowiązku administracyjnoprawnego ze stopniowaniem pozycji prawnej wierzyciela ZakończenieBibliografia

faktura z zagranicy, dofinansowanie żłobka 2022, zarobki w norwegi, stawki netto 2021, edyta zaboroś, 2 kwietnia 2021 wolne, najnizsza.krajowa 2021 brutto, ceny paliw od 1 lutego 2022, ochrona przedemerytalna, wniosek rsp, jak jest po ukraińsku dzień dobry, wzór ogłoszenia wynajmu mieszkania, obrazy olejne kwiaty w ramach, rafał hołubczuk, wietnam film, usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu choroby wzór, najnowsze oferty pracy dania, gameta podzamcze, ania krucko, wikingowie zdjęcia, australia prezentacja

yyyyy