Modelowanie danych

73,95 

Opis

Modelowanie danych to umiejętność stosunkowo rzadko poszukiwana na rynku. Firmy chętniej zatrudniają programistów i administratorów baz danych. Jednak zaprojektowanie efektywnych mechanizmów przechowywania danych ma duże znaczenie przy tworzeniu korporacyjnych aplikacji bazodanowych. Dopiero w sytuacji, gdy systemy zaczynają działać niewłaściwie, okazuje się, że przyczyną jest niepoprawny projekt bazy danych. Odpowiednio przeprowadzony proces modelowania danych może ułatwić rozwiązywanie problemów z aplikacją.Książka „Modelowanie danych” to wyczerpujące omówienie tego procesu i niezbędne źródło wiedzy dla każdego projektanta baz danych, który chce opracować wydajny i niezawodny system. Przedstawia modelowanie oparte na modelu relacyjnym, jego matematyczne podstawy i praktyczne wdrożenia. Czytając tę książkę, poznasz różne typy modeli. Dowiesz się, jaki poziom szczegółowości reprezentuje każdy z nich i jak je zaimplementować w konkretnych projektach informatycznych.W książce omówiono także:Cykl istnienia danychPodstawowe pojęcia modelowania relacyjnegoReguły Codda dotyczące relacyjnych baz danychNormalizacja danychAnaliza logiczna i fizycznaModelowanie procesów biznesowychTworzenie modelu logicznegoPrzekształcanie modelu logicznego w fizycznyStosowanie metadanychPraktyki modelowania danychDzięki wiadomościom z tej książki staniesz się specjalistą w zakresie modelowania danych.Spis treści:O autorce (13)Wstęp (15)Rozdział 1. Modelowanie danych – wprowadzenie (21)Istota danych (21)Istota modelowania danych (22)Cykl istnienia danych (23)Pomoc oferowana przez model danych (29)Modelarze danych (31)Definicja roli (31)Zakres obowiązków modelarza danych (34)Nazwy zawodów (34)Obsługa bieżąca (35)Zarządzanie konfiguracją (35)Analiza zmian (36)Promowanie standardów informatycznych (36)Ocena spójności danych (37)Badanie istniejących technik i narzędzi (37)Obsługa przyszła (37)Projektowanie nowych struktur danych (38)Doradztwo eksperckie (38)Sugerowanie rozwiązań alternatywnych (38)Oferowanie oceny oczekiwań (39)Badanie nowych technik i narzędzi (39)Podsumowanie (39)Rozdział 2. Modelowanie relacyjne (41)Modele baz danych (41)Model hierarchiczny (42)Model sieciowy (42)Model relacyjny (43)Pojęcia z zakresu modelowania koncepcyjnego i logicznego (44)Encje (44)Encje kategorii (48)Encje powiązań i przecięcia (51)Atrybuty (54)Klucze (57)Związki (61)Reguły biznesowe modelu relacyjnego (64)Pojęcia z zakresu modelowania fizycznego (67)Tabele (67)Perspektywy (69)Kolumny (69)Więzy (70)Składnia modelowania (71)Symbole standardu Integration DEFinition (IDEF1X) (71)Prostokąty (72)Linie (75)Symbole końcowe (78)Diagramy związków encji (ER, diagramy Chena) (80)Standard Information Engineering (I/E) (82)Notacja Barkera (83)Podsumowanie (84)Rozdział 3. Wprowadzenie do teorii relacyjnej (87)Podejście relacyjne do modelowania danych (88)Cele działania relacyjnych systemów zarządzania bazami danych (89)Reguły Codda dotyczące systemów RDBMS (90)Normalizacja (95)Uniwersalne właściwości relacji (97)Pierwsza postać normalna (1NF) (101)Druga postać normalna (103)Trzecia postać normalna (105)Postać normalna Boycea-Codda (106)Denormalizacja (108)Kolumny pochodne (109)Celowe powielanie danych (109)Celowe usuwanie lub dezaktywowanie więzów (110)Celowe odchodzenie od postaci normalnych (110)Podsumowanie (111)Rozdział 4. Poziomy analizy (113)Opracowanie modelu (114)Nie diagram przepływu (116)Reguły związków danych (117)Analiza koncepcyjna (118)Encje w modelu koncepcyjnym (119)Związki w modelu koncepcyjnym (120)Przykład modelu koncepcyjnego (120)Analiza logiczna (121)Encje w modelu logicznym (122)Atrybuty (122)Przykład analizy logicznej (127)Analiza fizyczna (128)Tabele (129)Przykład analizy fizycznej (132)Analiza oparta na inżynierii wstecznej (134)Szczegółowość analizy (135)Poziom encji (135)Poziom kluczy (137)Poziom pełnej atrybutowości (139)Podsumowanie (141)Rozdział 5. Miejsce modeli danych w projektach (143)Projekt (143)Zarządzanie projektem (144)Cykl życia projektu (151)Typy projektów (158)Projekty z poziomu przedsiębiorstwa (158)Projekty transakcyjne – OLTP (159)Hurtownie danych i tworzenie raportów na poziomie przedsiębiorstwa (160)Porównanie technik projektowania (160)Cel tworzenia modelu (162)Modele abstrakcji (162)Modele analiz elementów danych (163)Modele projektów fizycznych (164)Właściwy model (165)Typy projektu (166)Cel modelu (166)Wymagania klientów (166)Wskazówki tworzenia modeli (168)Podsumowanie (168)Rozdział 6. Tworzenie modelu koncepcyjnego (171)Modelowanie procesów biznesowych (171)Cele (173)Zakres (174)Podejście (175)Od ogółu do szczegółu (176)Od szczegółu do ogółu (177)Dokumentacja procesu – od ogółu do szczegółu (178)Aktywności w pasjansie (179)Etapy procesu gry w pasjansa (179)Tworzenie opisów aktywności (181)Identyfikacja istotnych elementów (182)Definiowanie elementów (183)Sprawdzanie poprawności efektów pracy (184)Agregacja w pojęcia (185)Dokumentacja zasad procesu – podejście od szczegółu do ogółu (186)Dokumentacja zasad aktywności (187)Tworzenie opisów zasad (188)Identyfikacja istotnych elementów (188)Definiowanie wyróżnionych elementów (190)Porównanie metod (192)Tworzenie modelu koncepcyjnego (193)Rozbudowywanie definicji koncepcyjnych (194)Dodawanie związków (196)Sprawdzanie zasad biznesowych (206)Sprawdzanie związków (208)Przedstawianie modelu (211)Podsumowanie (212)Rozdział 7. Tworzenie modelu logicznego (215)Model koncepcyjny jako przewodnik (216)Sprawdzanie poprawności modelu (218)Korzystanie z informacji zwrotnych (218)Zakres obszarów tematycznych (219)Logiczne modelowanie danych (220)Modelowanie obszaru tematycznego „Karta” (220)Analizy encji Karta (221)Analizy kategorii Karta (222)Związki dotyczące Karty (224)Szczegóły encji Karta (229)Modelowanie obszaru tematycznego „Ruch Karty” (242)Analizy encji Ruch Karty (242)Szczegóły encji Ruch (251)Modelowanie obszaru tematycznego „Zdarzenie” (254)Analizy encji Zdarzenie (255)Związki dotyczące zdarzenia (256)Łączenie fragmentów w całość – pełen obraz (258)Sprawdzanie jakości (261)Postacie normalne – 1-BCNF (261)Za dużo lub za mało atrybutów (264)Zbędne związki (264)Precyzyjne nazwy ról (265)Tabele egzemplarzy (265)Eksperci od obszaru tematycznego (267)Przegląd modelu ze współpracownikami (267)Dopracowywanie rozwiązania (267)Podsumowanie (268)Rozdział 8. Przekształcanie modelu logicznego na fizyczny (271)Stan projektu (272)Kolejne etapy (272)Od modelu logicznego do fizycznego (273)Fizykalizacja nazw (273)Rzut oka na inne aplikacje (276)Tworzenie tabel na podstawie kategorii (277)Scalanie kategorii (279)Rozwijanie kategorii (280)Kategoria rozszerzalna (282)Pasjans (285)Analiza encji ukrytych (285)Wybór kluczy głównych (287)Przegląd kluczy głównych (288)Dodawanie typów danych i rozmiarów (300)Testy jakości i wartość dodana (301)Tabele egzemplarzy (301)Nazwy i definicje (301)Przegląd wymagań (303)Opowiadanie (303)Identyfikacja zarządcy danych (304)Tworzenie testowych plików DDL (304)Inne dodatki (306)Dodatki operacyjne (306)Dokumentacja populacji (307)Dokumentacja aktywności (307)Znaczenie modelu (307)Podsumowanie (309)Rozdział 9. Projektowanie samego modelu fizycznego (311)Ograniczenia świata rzeczywistego (311)Od czego zacząć? (312)System do badań nad pasjansem (313)Dodaj do modelu dokładnie to, co widzisz (314)Stosowanie standardów nazewnictwa (315)Tworzenie tabeli sprawdzającej (317)Ponowne szukanie ważnych zbiorów danych (318)Sprawdzanie pól tekstowych (318)Ciąg dalszy fizykalizacji (319)Jakość i kompromis (322)Coś nieco trudniejszego (324)Klasyfikacja elementów danych (326)Pola tekstowe (328)Inne czysto fizyczne projekty (338)Tabele operacyjne (339)Tabele etapowe (340)Tabele archiwalne (340)Podsumowanie (341)Rozdział 10. Modelowanie wymiarowe (343)Podstawy modelowania wymiarowego (344)Zalety projektowania wymiarowego (346)Schematy gwiazdy (348)Schematy płatka śniegu (350)Model badań nad pasjansem (353)Wynajdowanie faktów (354)Definicje faktu (359)Składnica danych Gra (359)Składnica danych RuchGry (379)Dopracowywanie rozwiązania (386)Podsumowanie (386)Rozdział 11. Tworzenie modelu danych za pomocą inżynierii wstecznej (389)Od czego zacząć? (390)Zasoby (391)Analiza struktury danych (392)Narzędzia do modelowania (392)Przetwarzanie samodzielne (400)Ocena struktury (403)Analiza danych (408)SELECT COUNT (409)SELECT COUNT lub GROUP BY (410)SELECT COUNT DISTINCT (410)SELECT MIN (410)SELECT MAX (410)SELECT (411)Ocena danych (411)Zasady danych w kodzie (411)Analiza frontonu (415)Etykiety widoczne na stronach (415)Zasady związków danych formularzy (419)Wartości pochodne (420)Źródła historyczne i opisowe (422)Ostatnie poprawki (423)Tworzenie modelu logicznego (423)Nazwy (424)Klucze (425)Kategorie (426)Inne zasady (430)Nazwy związków (431)Dopracowywanie rozwiązania (431)Podsumowanie (433)Rozdział 12. Przedstawianie modelu (435)Po co dodawać coś jeszcze? (435)Uporządkowanie elementów (436)Dodatkowy tekst (437)Tytuły i nagłówki (438)Uwagi (445)Legendy (447)Dodatki graficzne (450)Grafika, rysunki i ikony (450)Inne możliwości (452)Format publikacji (453)Dostęp publiczny i półpubliczny – sieć (453)Dostęp zespołu projektowego do plików (454)Dostęp do archiwum – biblioteka (455)Podsumowanie (455)Rozdział 13. Dalsze analizy danych (457)Różne aspekty jakości danych (458)Analizy wierności danych (458)Analizy krytyczności (462)Analizy dotyczące wrażliwości i poufności (464)Zarządzanie (466)Sumowanie kontrolne (467)Sprawdzanie poprawności procesu (469)Analizy ryzyka i jego łagodzenie (469)Model danych jako schemat wiedzy (471)Odwzorowanie danych (472)Podsumowanie (485)Rozdział 14. Modelowanie metadanych (487)Definiowanie metadanych (487)Metadane techniczne (490)Metadane biznesowe (491)Żywe metadane (491)Znaczenie metadanych (493)Modele metadanych (495)Koncepcyjny model metadanych (496)Logiczny model metadanych (498)Fizyczny model metadanych (500)Modelarz i metadane (501)Modelarz danych – autor metadanych (501)Modelarz danych – klient metadanych (502)Przyszłość metadanych (502)Podsumowanie (503)Rozdział 15. Praktyki modelowania danych (505)Najgorsze praktyki (506)Praktyki blokujące zespół (506)Arogancja (506)Bezkompromisowość (507)Utrudnianie (507)Zachowania obronne (508)Unikanie (508)Blefowanie przed zespołem (509)Ignorowanie innych (509)Krytykowanie (509)Niezrozumiałość (510)Pasywność (510)Blokowanie harmonogramu (510)Paraliż analiz (511)Brak komunikacji (511)Jedno zadanie naraz (512)Nieprzyznawanie się do błędów (512)Niepoprawne zarządzanie modelami (512)Najlepsze praktyki (514)Słuchanie współpracowników (514)Kompromisowość (514)Dostępność (514)Wrażliwość (514)Punktualność (515)Szczerość (515)Szacunek (515)Efektywna komunikacja (515)Automotywacja (516)Trzymanie się harmonogramu (516)Reguła Pareto (517)Prawo zmniejszających się korzyści (517)Zarządzanie oczekiwaniami (518)Posługiwanie się inicjatywą (518)Korzystanie z pomocy (519)Zarządzanie modelami (520)Zrozumienie danych i projektu (522)Przekształcanie modelu logicznego na fizyczny (522)Błędy dotyczące danych fizycznych (523)Praktyczne lekcje projektowania (525)Własne projekty rozwiązań (525)Zwroty, na które trzeba uważać (526)Projekty dotyczące kupionych rozwiązań (528)Analizy starych i utraconych rozwiązań (532)Przeglądy modeli (534)Waga doświadczenia (534)Odpowiedzialność a uprawnienia (535)Podsumowanie (535)Skorowidz (537)O autorze: Od 1975 roku Sharon Allen poświęcała się wielu różnym zawodom, w tym asystentki medycznej, specjalistki ds. kontroli zapasów, administratorki danych, programistki HTML i PL/SQL oraz architekta hurtowni danych. Może to brzmieć dziwnie, ale dało jej to możliwość spojrzenia z niepowtarzalnej perspektywy i z niespotykaną wrażliwością na cele stawiane zarówno technikom biznesowym, jak i informatycznym. Stanowiło to ogromną pomoc w pracy na stanowisku modelarza danych, który jest przedstawicielem oraz tłumaczem wymagań pochodzących z obu tych światów i ma za zadanie definiowanie wymagań dotyczących danych oraz opracowywanie rozwiązań związanych z danymi.

900 koron norweskich, stal zbrojeniowa lublin, święta kościelne obowiązkowe 2021, wzór umowy o zarządzanie ppk, ksef logowanie, lata pracy do urlopu, rynek odzieżowy, ile godzin do przepracowania w kwietniu 2022, podatek dochodowy w bilansie, cadillac sprzedam, usługa wykonana za granicą dla polskiego kontrahenta 2020, peugeot 508 sprzedam, ranking gospodarek świata 2019

yyyyy