Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

Wraz z końcem 2014 roku wszystkim absolwentom

„Zielonego Liceum”

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

wielu sukcesów i spełnienia marzeń

w nowym 2015 roku oraz licznych okazji do spotkań

z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławy.

sylwester

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu

W sobotę 7 listopada odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu, podczas którego przedstawiono sprawozdanie z minionej kadencji, podsumowano 10 lat działalności Stowarzyszenia oraz wybrano jego nowe władze. Niestety, z 63 członków stowarzyszenia na walne zebranie stawiło się niestety tylko 15.

wyb

10 lat działalności

 Z powodu braku kworum zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Przybyłych gości powitał ustępujący prezes – Józef Fedorowski. Z okazji jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Małgorzata Posacka przedstawiła krótką historię Stowarzyszenia. Przypomniała, że decyzja o jego powołaniu zapadła w 2004 roku podczas spotkania z absolwentami, a inicjatywę tę wspierała ówczesna dyrektor I LO Henryka Skrzynecka. Rok później zorganizowane zostało 60-lecie LO oraz Zjazd Absolwentów, wydano monografię szkoły, zamontowano zegar na wieży szkoły oraz zorganizowano bal absolwentów. W 2006 roku zainstalowano podświetlenie zegara, wyprodukowano znaczek z logo Stowarzyszenia i wydano broszurę „Ale to już było”.

wyb2

We wrześniu 2010 r. odbył się kolejny Zjazdu Absolwentów z okazji jubileuszu 65-lecia I LO w Miliczu. Głównym organizatorem jubileuszu była dyrekcja I Liceum, a Stowarzyszenie Absolwentów współuczestniczyło w jego organizacji. W kwietniu 2010 r. został ogłoszony konkurs na wspomnienia absolwentów i nauczycieli pod hasłem „Zielona Szkoła w mojej pamięci”. Podczas Zjazdu Absolwentów nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom. Towarzyszyła temu promocja publikacji wspomnieniowej, wzbogaconej o wywiady z wybitnymi absolwentami. Wartość emocjonalna i dokumentalna wspomnianej pozycji jest bezcenna, zwłaszcza dla osób związanych I LO w Miliczu. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia wspólnie z Biblioteką Publiczną w Miliczu zorganizował w „Spotkanie z absolwentami I LO”, które było okazją do spotkania autorów wspomnień, a zarazem ich bohaterów.

      wyb5

W lipcu 2011 r. została ogłoszona II edycja konkursu na wspomnienia absolwentów i nauczycieli „Moje Zielone Liceum”. Patronat medialny nad konkursem objęły tygodniki lokalne: „Głos Milicza” i „Tygodnik Milicki”. Do prowadzenia konkursu została przez Zarząd powołana komisja Konkursowa w składzie: Henryka Skrzynecka (przewodnicząca), Magdalena Fortuniak, Alicja Süsser i Józef Fedorowski oraz Małgorzata Czapczyńska („Tygodnik Milicki”) i Grażyna Szczepaniak-Antosik („Głos Milicza”). W konkursie zwyciężyła praca wieloletniej polonistki I LO Bronisławy Solińskiej, która wraz z innymi pracami konkursowymi i wywiadami znalazła się w publikacji.

Wielką satysfakcję dało stowarzyszeniu stworzenie i uruchomienie internetowej strony: www.salo1milicz.pl w czerwcu 2011 roku. Kontakt poprzez Internet ma na celu uaktywnienie absolwentów, strona jest stale rozbudowywana, modyfikowana i dostosowywana do ich potrzeb absolwentów.

wyb3

W 2013 roku zarząd rozpoczął przygotowania do wydania biografii Bolesława Zajiczka. Zainicjowało je spotkanie KOM-ie, zorganizowane wspólnie z prezes fundacji KOM panią Edytą Defratyką. W 2014 roku został powołany komitet redakcyjny publikacji, który zarysował planowany kształt wspomnień o wybitnym absolwencie i podjął działania zmierzające do realizacji zadania. W związku z tym zebrano materiały (wspomnienia, wywiady, zdjęcia itp.) oraz zaproponowano absolwentowi I LO Marcinowi Ziętkiewiczowi opracowanie biografii Bolesława Zajiczka we współpracy z Magdaleną Fortuniak.

wyb6

 Rokrocznie Zarząd Stowarzyszenia wręcza nagrody (albumy, książki) dla najlepszych uczniów I LO, co roku przeznacza też środki na zakup wiązanek składanych na grobach zmarłych nauczycieli, przed dniem Wszystkich Świętych. Porządkowaniem i ozdabianiem tychże grobów zajmuje się Małgorzata Posacka wraz z grupą uczniów. Zarząd organizuje też spotkania uczniów I LO z absolwentami, którzy odnieśli sukcesy życiowe.

Z okazji jubileuszu za wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia wyróżniono Jadwigę Tatarkę, która ukończyła „Zielone Liceum” w 1946 roku, a także byłą dyrektor I LO Henrykę Skrzynecką, emerytowanego nauczyciela Zygmunta Klanowskiego, dyrektora I LO w Miliczu Sławomira Strzeleckiego oraz Piotra Łobuza – wieloletniego działacza Stowarzyszenia.

Nowe władze i nowe pomysły

Podczas sobotniego zebrania został udzielone absolutorium za poprzednią kadencję i wybrane nowe władze stowarzyszenia. Prezesem po raz kolejny został Józef Fedorowski, sekretarzem Barbara Suwalska, a skarbnikiem Janina Łozińska. Pozostali członkowie zarządu to: Małgorzata Posacka, Wanda Wiśniewska, Magdalena Fortuniak, Adam Aleksandrowicz i Damian Stachowiak. W skład komisji rewizyjnej weszli: Jolanta Hentschke-Wolniewicz (przewodnicząca), Henryka Skrzynecka oraz Joanna Kobusińska. Sąd koleżeński utworzyli: Ryszard Sławiński (przewodniczący), Barbara Idzińska-Michel i Teresa Pietryga.

wyb7

Nowy zarząd planuje m.in. wspólnie z dyrekcją I LO włączyć się w organizację zjazdu absolwentów, który odbędzie się w 2015 roku, wspierać dyrekcję szkoły w jej bieżących potrzebach oraz przedsięwzięciach. Celem jest także nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie, a także zaangażowaniu w życie szkoły, kontynuowanie spotkań z absolwentami szkoły, którzy odnieśli znaczące sukcesy. Planowane jest również wydanie biografii druha Bolesława Zajiczka. Podczas dyskusji nowy członek zarządu – Damian Stachowiak – zaproponował, by rozpropagować działalność stowarzyszenia poprzez utworzenie profilu na Facebooku i propagowanie działalności stowarzyszenia jeszcze wśród uczniów chodzących do liceum. Piotr Łobuz radził, by organizować również spotkania i prelekcje w murach I LO dla uczniów i mieszkańców Milicza. Oba pomysły spotkały się z aprobatą zarządu.

wyb9

Kolejne posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu odbyły się w dniach 14 i 28 października 2014 r. Głównym tematem tych spotkań były sprawy dotyczące   przygotowania i organizacji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego  Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu i małego jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia.

Zarząd omówił i zatwierdził: sprawozdanie  zarządu z działalności za rok 2013, sprawozdanie finansowe za rok 2013, sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za okres kadencji (2009 – 2014). Również została ustalona forma upamiętnienia małego jubileuszu stowarzyszenia.

 Zarząd zapoznał się z informacją na temat zaawansowania prac nad publikacją biografii druha Bolesława Zajiczka.

Przed Walnym zebraniem Zarząd uporządkował sprawy członkostwa. Podjęto uchwałę nr 2/10/2014 o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia 1 osobę (po informacji o śmierci) oraz przyjęciu w poczet członków towarzyszenia jedną osobę.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu

logo

Milicz, dnia  2 października  2014 r.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 8 listopada 2014 /sobota / o godz. 11:00  w sali muzycznej liceum.

Porządek zebrania

 1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.  

 2.     Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

 3.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

 4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

 5.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2013 r.

         oraz podsumowanie kadencji.

 6.     Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

 7.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

8.     Informacja Sądu Koleżeńskiego

 9.     Plan działania i preliminarz na 2014 r.

10.    Wolne wnioski i dyskusja.

11.    Wybory nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego.

12.    Podjęcie uchwał i wniosków.

13.   Zakończenie Walnego Zebrania.

         W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania na godz. 11:30 w tym samym miejscu.

 Po zakończeniu Walnego Zebrania przewidziane jest spotkanie  towarzyskie.

 Prosimy o niezawodne przybycie.

           Przypominamy o statutowym obowiązku opłacania składek członkowskich.

W dniach 9 i 23 września odbyły się kolejne posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu. Zarząd zapoznał się z informacją o stanie realizacji zadania: Przygotowanie, opracowanie i wydanie biografii druha Bolesława Zajiczka, przedstawioną przez M. Fortuniak. Zapoznał się również z propozycjami dot. układu książki i sposobu opisania życia i działalności B. Zajiczka przez autora biografii M. Ziętkiewicza. Ustalono strukturę publikacji oraz harmonogram dalszych działań.

Podczas zebrań wrześniowych zarząd omówił również sprawy związane z organizacją walnego  zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu i jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia.  Zarząd zapoznał się z projektem sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2013 oraz planem pracy oraz ze zmianami w obecnym planie finansowym, które zostaną zatwierdzone na następnym zebraniu. Ustalono porządek walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na które zaproszenia zostaną rozesłane pocztą. Ogłoszenie o zebraniu ukaże się również w Internecie i prasie lokalnej.

Przed Walnym zebraniem Zarząd uporządkował sprawy członkostwa. Przyjęto uchwałę nr 1/09/2014 o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia osób, które zalegały ze składkami oraz nie uczestniczyły w życiu stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia przyjęto czterech nowych członków.