Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

W dniach 9 i 23 września odbyły się kolejne posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu. Zarząd zapoznał się z informacją o stanie realizacji zadania: Przygotowanie, opracowanie i wydanie biografii druha Bolesława Zajiczka, przedstawioną przez M. Fortuniak. Zapoznał się również z propozycjami dot. układu książki i sposobu opisania życia i działalności B. Zajiczka przez autora biografii M. Ziętkiewicza. Ustalono strukturę publikacji oraz harmonogram dalszych działań.

Podczas zebrań wrześniowych zarząd omówił również sprawy związane z organizacją walnego  zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu i jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia.  Zarząd zapoznał się z projektem sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2013 oraz planem pracy oraz ze zmianami w obecnym planie finansowym, które zostaną zatwierdzone na następnym zebraniu. Ustalono porządek walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na które zaproszenia zostaną rozesłane pocztą. Ogłoszenie o zebraniu ukaże się również w Internecie i prasie lokalnej.

Przed Walnym zebraniem Zarząd uporządkował sprawy członkostwa. Przyjęto uchwałę nr 1/09/2014 o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia osób, które zalegały ze składkami oraz nie uczestniczyły w życiu stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia przyjęto czterech nowych członków.

We wtorek 22 lipca w siedzibie stowarzyszenia odbyło się kolejne zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu. 

Prezes Józef Fedorowski przedstawił sprawozdanie z prac wykonanych  przez kol. Magdę Fortuniak, dotyczących tematu: Przygotowanie, opracowanie i wydanie biografii druha Bolesława Zajiczka. Autor publikacji – Marcin Ziętkiewicz – odbył już kilka spotkań z osobami związanymi z druhem Bolesławem Zajiczkiem (Piotr Zajiczek, Teresa Radecka, Józef Wojtyczka, Danuta Przybylska, W. Szydłowski), a w najbliższym czasie spotka się z p. Jadwigą Taterką. Nadal kompletowane są wspomnienia o Druhu, pisane przez wyznaczone osoby.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały dotyczącej skreślenia osób, które zalegają ze składkami od początku powstania SA. Kol. Janina Łozińska przedstawiła propozycję uchwały powołania honorowych członków SALO, którzy w przeszłości zasłużyli się. Zarząd wnioskował również o kontynuowanie akcji pozyskiwania nowych członków   Stowarzyszenia.

W ramach przygotowań do walnego zebranie sprawozdawczo-wyborczego, które będzie połączone z 10-leciem Stowarzyszenia Absolwentów (zaplanowane na 8 listopada 2014 r.) zarząd ustalił, że skarbnik J. Łozińska przygotuje do końca sierpnia sprawozdanie finansowe    Stowarzyszenia za rok 2013 i preliminarz na rok 2014, a zarząd przygotuje wstępną listę osób do wyróżnienia za owocną współpracę z SA w okresie 10 lat.

W czwartek 5 czerwca odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu i Komitetu redakcyjnego publikacji o druhu Bolesławie Zajiczku. Na spotkanie przybyli: Józef Fedorowski (prezes stowarzyszenia) Jolanta Hentschke-Wolniewicz, Janina Łozińska, Ewa Jańczak-Obst, Małgorzata Posacka, Barbara Suwalska, Magdalena Fortuniak, Halina Smolińska i Józef Wojtyczka. Prezes J. Fedorowski przywitał przybyłych i przedstawił efekty dotychczasowych działań związanych z zebraniem materiałów do publikacji. Przedstawił również sytuację finansową projektu (wpłaty, które wpłynęły na konto SALO). Magdalena Fortuniak zaproponowała Marcina Ziętkiewicza - absolwenta I LO w Miliczu - jako osobę koordynującą powstanie (redakcję) publikacji. Zebrani zaakceptowali takie rozwiązanie i uznali, że jest to najlepsza forma realizacji zadania. M. Fortuniak zobowiązała się do wsparcia redaktora w jego działaniach. Następnie poszczególne osoby zaangażowane w projekt omówiły wyniki swoich działań i przedstawiły stan prac związanych ze zbieraniem materiałów do biografii. Wymieniali też kolejne osoby, z którymi warto przeprowadzić wywiady. J. Wojtyczka zobowiązał się do zorganizowania w Szkole Podstawowej nr 2 zamkniętego spotkania nauczycieli i działaczy harcerskich związanych z druhem Bolkiem. Ustalono, że zbieranie materiałów (wywiady, wspomnienia, zdjęcia itp.), powinno - zgodnie z przyjętym harmonogramem - zakończyć do 30 czerwca 2014 r. Termin kolejnego spotkania Komitetu redakcyjnego publikacji ustalono na pierwszą dekadę lipca.

Apel

We wtorek 17 czerwca w siedzibie stowarzyszenia odbyło się kolejne zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu. Prezes Józef Fedorowski poinformował o stanie realizacji zadania: Przygotowanie, opracowanie i wydanie biografii druha Bolesława Zajiczka, nawiązując do ostatniego spotkania z Komitetem redakcyjnym publikacji.

Zarząd zapoznał się z wykazem osób zalegających ze składkami członkowskimi i zalecił przygotowanie uchwały o skreśleniu osób, które zalegają ze składkami od początku powstania SA. Do pozostałych członków zostaną wysłane zawiadomienia o zaległych składkach z prośbą o uregulowanie zaległości. Zarząd wnioskował również o kontynuowanie akcji pozyskiwania nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd ustalił, że walne zebranie łącznie z z 10-leciem SA odbędzie się 8 listopada 2014 r. Sprawy organizacyjne zostaną omówione na lipcowym zebraniu Zarządu.