Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

ZAPROSZENIE

logo

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu serdecznie zaprasza

na Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się 30 maja 2015 /sobota / o godz. 11:00 w sali muzycznej liceum.

Porządek zebrania

1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.  

2.     Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

4.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2014 r.

6.     Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2014 r.

7.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

8.     Plan działania i preliminarz finansowy na 2015 r.

9.      Podjęcie uchwał.

10.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11.     Zakończenie Walnego Zebrania.

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania

na godz. 11:30 w tym samym miejscu.

 Prosimy o niezawodne przybycie.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu 

życzy wszystkim uczniom, absolwentom, nauczycielom

i sympatykom Zielonego Liceum wielu okazji do refleksji

podczas wypełniania wielkanocnych obrzędów,

ale i radości z wspólnego przeżywania

tajemnicy Zmartwychwstania

oraz miłych spotkań przy rodzinnym stole.

Marcowe posiedzenie Zarządu, które odbyło się 11 marca w siedzibie Stowarzyszenia, poświęcone było przygotowaniom do Jubileuszu 70-lecia I LO im. AK w Miliczu połączonego ze Zjazdem Absolwentów.

W spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się 26 lutego, powołany został komitet organizacyjny obchodów w składzie:

Iwona Lewandowska (dyrektor szkoły) – przewodnicząca, Adam Aleksandrowicz, Józef Fedorowski, Damian Stachowiak ze strony Stowarzyszenia Absolwentów, Beata Jaskulska, Marzena Rokita, Małgorzata Posacka i Alicja Sűsser jako przedstawicielki szkoły.

Podczas zebrania ustalono, że obchody Jubileuszu oraz Zjazdu Absolwentów odbędą się w sobotę 10 października 2015 r.

Stowarzyszenie Absolwentów pragnie uświetnić uroczystość promocją wspomnień o Bolesławie Zajiczku. Szczegółowy program zostanie opracowany podczas kolejnego spotkania Komitetu Organizacyjnego. Zapraszamy wszystkich naszych Absolwentów do aktywnego uczestnictwa i pomoc w organizacji Zjazdu.

Wszelkie informacje dotyczące Zjazdu dostępne będą na naszej stronie internetowej oraz stronie I Liceum: www.lo1milicz.pl

plakat70

Na spotkaniu, które odbyło się 18 lutegow siedzibie Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu zatwierdził plan pracy i harmonogram realizacji zadań w roku 2015.

PLAN PRACY NA 2015 ROK

1. Wspieranie, w miarę posiadanych środków i możliwości, Dyrekcji szkoły w jej bieżących potrzebach i organizacyjnych przedsięwzięciach.

2. Prowadzenie, aktywacja i modernizacja strony internetowej: www.salo1milicz.pl

3. Opracowanie kalendarza uroczystości obchodzonych przez Stowarzyszenie.

4. Stworzenie profilu Stowarzyszenia Absolwentów na Facebooku.

5. Przygotowanie i wydanie biografii druha Bolesława Zajiczka.

6. Weryfikacja członków SA i pozyskiwanie nowych absolwentów szkoły do Stowarzyszenia Absolwentów I LO
w Miliczu.

7. Współudział w organizacji jubileuszu 70-lecia Liceum i zjazdu absolwentów.

8. Zorganizowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu.

9. Kontynuowanie akcji nagradzania wyróżniających się uczniów w nauce i sporcie.

10. Zaplanowanie wspólnie z Dyrekcją Szkoły spotkań z absolwentami, którzy odnieśli sukcesy życiowe.

11. Wspieranie i pomoc w organizacji koleżeńskich spotkań rocznikowych.

12. Opieka nad grobami zmarłych nauczycieli Liceum.

13. Promocja biografii druha Bolesława Zajiczka podczas Zjazdu Absolwentów oraz w KOM w Miliczu.

Ponadto omówiono stan zaawansowania prac związanych z przygotowaniem do druku biografii druha Bolesława Zajiczka oraz zatwierdzono harmonogram realizacji zadań.

    W środę 14 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku zebranie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu. W zebraniu wzięli udział: Józef Fedorowski, Barbara Suwalska, Janina Łozińska, Adam Aleksandrowicz, Małgorzata Posacka i Wanda Wiśniewska. Ustalono wewnętrzny podział zadań członków zarządu po walnym zebraniu, zobowiązano także kol. A Aleksandrowicza do przygotowania niezbędnej dokumentacji do rejestracji zmian w KRS po wyborach władz stowarzyszenia. Wstępnie omówiono zadania i plan pracy zarządu na 2015 r, są nimi przede wszystkim przygotowanie i wydanie biografii druha Bolesława Zajiczka oraz współudział w organizacji Jubileuszu 70-lecia Liceum i zjazdu absolwentów. Projekt planu pracy oraz harmonogram zajęć zostanie przedstawiony na lutowym spotkaniu zarządu.

Zarząd podjął decyzję o kontynuacji prac związanych z przygotowaniem i wydaniem biografii druha Bolesława Zajiczka, dlatego stowarzyszenie weźmie udział w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. W ramach spraw różnych dokonano rozliczenia finansowego i opracowano komunikaty na www.salo1milicz.pl. Postanowiono, że spotkania zarządu będą odbywać się w każdą drugą środę miesiąca.