Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

We wtorek 20 września Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I LO z prezesem Józefem Fedorowskim na czele spotkał się z Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej Panią Iwoną Lewandowską-Maćkowiak. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy i nadanie jej nowych kierunków.

Członkowie Zarządu wraz z p. Dyrektor zaakceptowali kierunki dotychczasowych działań z zaznaczeniem, aby przynajmniej dwa razy w roku szkolnym zorganizować spotkania ze znanymi absolwentami – w uzgodnieniu z nauczycielami i uczniami. Poruszona została również sprawa opieki zaniedbanych grobów nauczycieli Liceum.

Nową inicjatywą zaproponowaną przez Zarząd Stowarzyszenia jest stworzenie Izby Pamięci Absolwenta. Do jej organizacji powinni włączyć się absolwenci, nauczyciele historii i uczniowie Liceum. Pani Dyrektor z dużym entuzjazmem zaaprobowała ten pomysł. Wstępnie ustalono, że w Izbie pamięci powinny znaleźć się zbiory pamiątek, prace absolwentów, publikacje, stare podręczniki, fotografie itp., które będą katalogowane i dokumentowane w wirtualnej galerii. Ważne jest, aby do każdej pamiątki dołączony był krótki, ciekawy opis. W pierwszym etapie Stowarzyszenie zajęłoby się wraz ze Szkołą gromadzeniem eksponatów, a w późniejszym – pozyskaniem środków na wyremontowanie Izby Pamięci Absolwenta. Na zakończenie tego owocnego i przemiłego spotkania ustalono wstępny harmonogram realizacji tematów.

W sobotę 18 czerwca 2016 roku w pokoju nauczycielskim I Liceum odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu, w II terminie, o godz. 11.30. Zebranie otworzył prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Józef Fedorowski. Na przewodniczącego Zebrania wybrano Damiana Stachowiaka, a na sekretarza – Barbarę Suwalską. Zgodnie z przyjętym jednogłośnie porządkiem zebrania dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Przewodniczącym Komicji został Adam Aleksandrowicz, a sekretarzem – Małgorzata Posacka. Po tym wstępie przewodniczący Zebrania Damian Stachowiak poprosił prezesa zarządu o przedstawienie i omówienie sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok 2015.


Sprawozdanie finansowe za rok 2015 przedstawiła skarbnik zarządu Janina Łozińska. Następnie przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia o przedstawienie ewentualnych uwag dotyczących działalności zarządu w roku 2015. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała pani Henryka Skrzynecka, z uwagi na nieobecność przewodniczącej Jolanty Hentschke-Wolniewicz. Komisja nie wniosła żadnych uwag  do gospodarki finansowej Stowarzyszenia i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium. Koleżanka Barbara Michel poinformowała, że do Sądu Koleżeńskiego w roku 2015 nie wpłynął żaden wniosek. 
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez prezesa planu pracy na rok 2016 i przez skarbnika preliminarza finansowego na 2016 rok. 

Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Wszyscy członkowie stowarzyszenia podkreślali, ze miniony rok był wyjątkowo udany dla Stowarzyszenia ze względu na sukces publikacji o druhu Bolku i duży wkład Zarządu w organizację obchodów 70-lecia I LO w Miliczu. Podkreślano, że należy jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z dyrekcją Szkoły i organizować spotkania z wybitnymi absolwentami.

W związku z tym, że do sprawozdań i planu pracy członkowie Stowarzyszenia  nie wnieśli uwag, a Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium, przewodniczący  przeszedł do głosowania nad przyjęciem następujących uchwał: 

  1. Uchwała Nr 1/2016 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
  2. Uchwała  Nr 2/2016  o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015
  3. Uchwała Nr 3/2016 o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia zarządowi absolutorium
  4. Uchwała Nr 4/2016 o zatwierdzeniu planu pracy i preliminarza na 2016 rok

Walne Zebranie głosowało uchwały pojedynczo, z zachowaniem kolejności i wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

W ramach wolnych wniosków Kolega Piotr Łabuz przypomniał, że należy poszerzyć zainteresowanie grobami zmarłych nauczycieli, ponieważ może grozić im likwidacja (np. grób prof. Konopnickiego). Pan Zygmunt Klanowski zaproponował utworzenie „Izby Pamięci Absolwenta”, ponieważ są różne pamiątki, które można wykorzystać, jak również prace absolwentów – poezje, fotografie itp. Należy się zastanowić nad utworzeniem zespołów tematycznych we współpracy ze szkołą. Wnioski te zostały ujęte w protokole Komisji Uchwał i Wniosków, który odczytał przewodniczący Adam Aleksandrowicz.

Na zakończenie prezes podziękował za udział w obradach, owocną dyskusję i życzył zarządowi dalszych sukcesów w pracy. Po części oficjalnej, na Skwerku Absolwenta, odbyło się spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem.

W piątek 15 kwietnia b.r. w ramach spotkań z wybitnymi absolwentami I LO w Miliczu gościliśmy w naszej szkole Jarosława Chołodeckiego, który spotkał się z uczniami klasy 1a, 1c, 3a i 3e.

 

Jarosław Chołodecki to absolwent I LO z 1967 r. Z wykształcenia ekonomista i politolog, dziennikarz, założyciel jednej z najpopularniejszych stacji radiowych Polonii w USA, działacz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, współzałożyciel Fundacji Smolna, organizator corocznych tygodniowych koncertów z okazji urodzin Fryderyka Chopina, właściciel Beck@Breakfeast.

 

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu, które wraz z Dyrekcją szkoły powróciło do tradycji spotkań z wybitnymi absolwentami Zielonego Liceum. Niezwykły gość wspominał epizody ze swojej nauki w naszej szkole, akcentując wpływ czasu spędzonego w I LO na jego osobowość i drogę życiową. W retrospekcjach z lat szkolnych padły nazwiska nauczycieli, którzy szczególnie zapisali się w pamięci: prof. Ł. Skibińskiej, prof. H. Hass, prof. A. Najsarka, który był wychowawcą p. Jarosława Chołodeckiego, a którego pożegnaliśmy w minionym tygodniu. Ważne miejsce we wspomnieniach z czasów licealnych zajęła edukacja teatralna uczniów oraz ich aktywność w szkolnych inscenizacjach.

Uczestnicy spotkania mogli posłuchać o dalszych losach starszego Kolegi: studiach na Uniwersytecie w Yale (USA), pracy dziennikarza radiowego w Chicago, aktywności lokalnej w Warszawie na ulicy Smolnej, która stała się nową „małą Ojczyzną naszego Gościa.

Jarosław Chołodecki odpowiedał na pytania uczniów, a rada, jaką dał młodszym kolegom, była taka, że należy wierzyć w siebie. Jak pokazują losy absolwenta Zielonego Liceum, sukces jest w zasięgu ręki.
Bierzmy więc przykład!!!

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się 18 czerwca 2016 r. (sobota) o godz. 11:00 
w sali muzycznej liceum.

Porządek zebrania

 1.     Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.  

 2.     Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 3.     Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

 4.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 5.     Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.

 6.     Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2015 r.

 7.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

 8.     Plan działania i preliminarz finansowy na 2016 r.

 9.     Podjęcie uchwał.

10.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11.    Zakończenie Walnego Zebrania.

         W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania

     na godz. 11:30 w tym samym miejscu.

          Prosimy o niezawodne przybycie.

Z głębokim żalem informujemy, że 8 kwietnia 2016 r. zmarł Adam Najsarek – nauczyciel i wieloletni wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu. Miał 81 lat.

38. Adam Najsarek

Urodzony na Rzeszowszczyźnie, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwszą pracę podjął w Słupsku jako wykładowca przedmiotów ogólnokształcących w Podoficerskiej Szkole MO. W 1959 r. został zatrudniony w Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu jako nauczyciel języka polskiego i propedeutyki filozofii.

Funkcję wicedyrektora Zielonego Liceum pełnił w latach 1969-1982. Był bardzo wymagającym, ale niezwykle lubianym i cenionym nauczycielem, jak sam powiedział o sobie w monografii „Moje Zielone Liceum”, wydanej przez nasze Stowarzyszenie: „rolę nauczyciela pojmowałem jako kompetentnego przewodnika po meandrach literatury i gramatyki, po świecie wartości i wiedzy”. Tak wspomina go wieloletnia polonistka Bronisława Solińska: „Młody, energiczny, lubiany przez młodzież polonista, świetny erudyta w dziedzinie nauk humanistycznych, utalentowany dydaktyk i pedagog. Szkoła kierowana przez taką dyrekcję rozwinęła żagle”.

Od roku 1982 Adam Najsarek pełnił funkcję pełnomocnika kuratorium do spraw budowania i uruchomienia Zbiorczej Szkoły Gminnej. Po ukończeniu budowy został jej dyrektorem i to stanowisko zajmował do roku 1991, w którym przeszedł na emeryturę.

Pogrzeb śp. Adama Najsarka odbędzie się we wtorek 12 kwietnia o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Miliczu.