Linki

liceum logo

Liceum Ogólnokształcące

link powiat

link cieszkow

link krosnice

link milicz

fb icon 325x325

okladka2

Logo ILO Milicz

Druh Bolek

W środę 25 lipca odbyło się wakacyjne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Miliczu. Na zebraniu zarząd zapoznał się z postępem prac Komitetu Redakcyjnego nad wydaniem wspomnień nadesłanych na konkurs literacki „Moje Zielone Liceum”, wystosował również pismo do redakcji „Głosu Milicza” z prośbą o zgodę na publikację cyklu artykułów p. B. Solińskiej, opisujących historię I LO w Miliczu w kolejnych dziesięcioleciach. W założeniu Komitetu Redakcyjnego Przygotowywana publikacja zawierać będzie nie tylko prace konkursowe, ale również rys historyczny dot. I LO oraz wywiady z dyrektorami szkoły, nauczycielami i absolwentami. Wydanie publikacji przewidziane jest na jesień tego roku. Podczas zebrania przeanalizowano również dokumentację dot. walnego zebrania oraz zebrano dokumenty do rejestracji zmian statutu w KRS-ie.

W poniedziałek 25 czerwca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej II edycji konkursu na wspomnienia absolwentów I LO pn. „Moje Zielone Liceum”. W skład komisji weszli: Henryka Skrzynecka (wieloletnia dyrektor I LO, przewodnicząca), Alicja Süsser (polonistka z I LO w Miliczu), Magdalena Fortuniak (członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów I LO, UM w Miliczu), Grażyna Szczepaniak-Antosik („Głos Milicza”) oraz Małgorzata Czapczyńska („Tygodnik Milicki”). Komisja oceniła 6 prac, które wpłynęły na konkurs: „Milickie inspiracje” Mariana Kowalskiego, „Moje zielone lata” Józefa Krafczyszyna, „Wspomnienia absolwenta” Piotra Łabuza, „Z milickiego liceum w daleki świat” Jana Pająka, „Rowerem przez życie” Bronisławy Solińskiej oraz „Ja to mam szczęście!” Jolanty Hentschke-Wolniewicz. Po długiej debacie komisja zgodnie zadecydowała, że ze względu na duże walory artystyczno-literackie, oryginalne podejście do tematu i umiejętność obrazowego ukazania pełnych emocji wspomnień I miejsce zdobyła praca „Rowerem przez życie” Bronisławy Solińskiej – absolwentki, a zarazem wieloletniej nauczycielki I LO w Miliczu. Komisja nie przyznała osobnych wyróżnień, uznając, że wszystkie pozostałe prace reprezentują wysoki poziom artystyczny i mają ogromną wartość dokumentalną. Nadesłane na konkurs prace znajdą się w przygotowywanej przez zarząd stowarzyszenia publikacji, a oficjalna uroczystość, podczas której zostaną wręczone dyplomy i nagrody, odbędzie się w nowym roku szkolnym w I LO w Miliczu.

  W sobotę 2 czerwca o godz. 11.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu. Obrady otworzył prezes stowarzyszenia Józef Fedorowski, który powitał wszystkich członków przybyłych na obrady na czele z dyrektorem I LO w Miliczu Sławomirem Strzeleckim oraz jedną z pierwszych absolwentek Jadwigą Taterką. Ponieważ na spotkanie nie przybyła uprawniona większość członków stowarzyszenia, Walne Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 11.30.

     Prezes stowarzyszenia zaproponował p. Magdalenę Fortuniak na przewodniczącego zebrania, a na protokolanta p. Małgorzatę Posacką. Obie kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie przez członków stowarzyszenia. Magdalena Fortuniak przedstawiła porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Przypomniała, że obrady Walnego zebrania członków powinny przebiegać zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania (zatwierdzonym uchwałą  ostatniego Walnego). Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Zarząd Stowarzyszenia zaproponował, by w jej skład weszli Adam Aleksandrowicz i Ewa Jańczak-Obst. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

IMG 9545

Następnie prezes stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od 1 I do 31 XII 2011. Przypomniał, że zarząd przeprowadza swoje posiedzenia w drugi wtorek każdego miesiąca w pomieszczeniu biura w Liceum. W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń.   Przedmiotem obrad były sprawy organizacyjne, przygotowania do zaplanowanych spotkań i imprez, bieżąca współpraca z Dyrekcją Liceum, ponadto poszukiwania nowych form uaktywnienia absolwentów.

      Dużym osiągnięciem stowarzyszenia jest stworzenie i uruchomienie internetowej strony www.salo1milicz.pl (witryna funkcjonuje od kwietnia 2011 r). Kontakt poprzez Internet powinien uaktywnić absolwentów, gdyż stwarza możliwość nawiązania współpracy również z innymi absolwentami. Strona jest stale rozbudowywana, modyfikowana i dostosowywana do potrzeb absolwentów, którzy na forum mogą wyrażać swoje poglądy.

     W lipcu 2011 r. zarząd stowarzyszenia ogłosił II edycję konkursu na wspomnienia absolwentów i nauczycieli „Moje zielone liceum”. Patronat medialny nad konkursem objęły tygodniki lokalne: „Głos Milicza” i „Tygodnik Milicki”. Do prowadzenia konkursu została powołana przez Zarząd Komisja Konkursowa w składzie: Henryka Skrzynecka (przewodnicząca), Magdalena Fortuniak, Alicja Süsser i Józef Fedorowski. Komisja opracowała regulamin, nawiązała umowy patronackie, przygotowała ogłoszenia oraz wysłała listy z zaproszeniem do udziału w konkursie.  Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2012 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom przewidziane jest na jednej z uroczystości szkolnych.

IMG 9552

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011 r przez skarbnika stowarzyszenia Janinę Łozińską, a następnie przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego komisji Zygmunta Klanowskiego. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła prace zarządu, a jej przewodniczący wyraził uznanie wobec Janiny Łozińskiej za sumienne prowadzenie rozliczeń finansowych. Po przedstawieniu planu działania Zarządu i preliminarza finansowego Stowarzyszenia na 2012 rok przez prezesa i skarbnika otwarto dyskusję nad sprawozdaniami i planem działań Stowarzyszenia.

IMG 9546

Zebrani ocenili pracę zarządu pozytywnie, duże uznanie uzyskały ambitne przedsięwzięcia jak II edycja konkursu i planowane wydanie ksiązki ze wspomnieniami nauczycieli i absolwentów. Dyrektor Liceum stwierdził, że otwarty jest na spotkania znanych z sukcesów absolwentów z młodzież szkolna.

W kolejnej części zebrania Przewodniczący komisji Uchwał i wniosków Adam Aleksandrowicz przedstawił w kolejności następujące uchwały:

 • Nr 1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  2011 rok.
 • Nr 2/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011.
 • Nr 3/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2011.
 • Nr 4/2012 w sprawie zatwierdzenia planu działania Zarządu oraz planu finansowego na  rok 2012.

Uchwały, po kolei, zostały jednogłośnie przegłosowane. Adam Aleksandrowicz przedstawił również jednolity tekstu statutu po zmianach i przedstawił treść uchwały walnemu:

Nr 5 /2012 o zmianie Statutu Stowarzyszenia.

Walne zebranie przyjęto tekst statutu ze zmianami.

IMG 9548

W ostatniej części zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu. Prezes przedstawił pisemną rezygnację Józefa Nowaka z pracy w zarządzie stowarzyszenia. Zaproponował do składu zarządu dwie osoby; Magdalenę Fortuniak i Barbarę Suwalską. W skład komisji skrutacyjnej weszli Adam Aleksandrowicz i Ewa Jańczak-Obst. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania przew. Komisji Skrutacyjnej Adam Aleksandrowicz przedstawił wyniki wyborów i kolejną uchwałę:

Nr 6/2012 w sprawie wyboru zaproponowanych osób do Zarządu Stowarzyszenia.

     Po wyborach przyszedł czas na dyskusję i wolne wnioski. Oto niektóre z nich:

– wydanie z inicjatywy SA I LO w Miliczu biografii Bolesława Zajiczka.

– nawiązanie kontaktu z podobnym stowarzyszeniem w Lohr.

– więcej informacji na witrynie salo o zjazdach koleżeńskich.

– nadanie niektórym osobom status członka honorowego stowarzyszenia.

      Dyr. S. Strzelecki przedstawił sprawę stypendium im. Łucji Skibińskiej. Zaznaczył, że występują trudności z pozyskiwaniem środków od fundatorów. Prowadzone są rozmowy m. in. z prezesem stowarzyszenia, aby opracować nowy Regulamin i włączyć innych sponsorów. Dyrektor I LO zaproponował również udostępnienie jednej gabloty do zagospodarowania przez stowarzyszenie.

      Po owocnych obradach i podziękowaniach ze strony prezesa za obecność i aktywny udział wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na Walne zebranie wzięli udział w poczęstunku zorganizowanych przez Zarząd w pomieszczeniach Biblioteki Pedagogicznej.

logoliceum-logo

Drogie koleżanki, drodzy koledzy!

Zarząd Stowarzyszenia I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Miliczu na Walne Zebranie,   które odbędzie się e sobotę 2 czerwca 2012 o godz. 11:00 w sali muzycznej I LO w Miliczu

Porządek zebrania

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego ważności.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2011 r.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
 8. Plan działania i preliminarz na 2012 r.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania.

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania na godz.11:30. Po zakończeniu Walnego Zebrania przewidziane jest spotkanie towarzyskie „Majówka pod kasztanami.


Serdecznie zapraszamy!

We wtorek 10 kwietnia w biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia I LO w Miliczu. Zarząd zapoznał się z przebiegiem konkursu na wspomnienia nauczycieli i absolwentów, pozytywnie ocenił akcję wysłania indywidualnych zaproszeń do wzięcia udziału w konkursie „Moje zielone Liceum”. Zaproponował przeprowadzenie wywiadów z byłymi dyrektorami naszego Liceum, które ukazałyby się w planowanej publikacji.

Zarząd podjął również decyzję o zakupie książek dla najlepszych absolwentów oraz przekazaniu egzemplarzy wspomnień „Zielona szkoła w mojej pamięci” dla każdego wymienionego ucznia. Ważnym punktem zebrania były ustalenia dotyczące Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Na ostateczny termin Walnego Zebrania wyznaczono 2 czerwca 2012 r. o godz. 11:00 w Sali muzycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu.

Wkrótce zostanie podany komunikat o Walnym Zebraniu Członków wraz z ramowym programem spotkania.